โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ราชเทวี

เขตราชเทวี ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
3. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
น.ส.อัญชนา  จันอุทัยนางสาวจารี  ปานบุตร
สขต.66
น.ส.รานี  หะยีมะ
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66 , สขต.66
นางสาวพันน์ชยา  วัฒนศรีกันย์นางสาวอาภรณ์  ศรีอินทร์
สศส.66