โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
จอมทอง

เขตจอมทอง ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายดนัยธร  เดชสถิตย์นายสุธานนท์  กรแก้ว
สขต.66 , สขต.66
นางวัชรี  วิจิตรพุฒกุล
สรง.66 สยป.66 สทค.66
นางสาวนฤมล  ปัญญา
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
น.ส.ตุ๊กตา  เวชสุวรรณ
สขต.66