โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
คลองเตย

เขตคลองเตย ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 ( สขต.67)
3. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
น.ส.รุ่งตะวัน  โพธาเจริญนางสาวพรรณี  แพรทอง
สขต.67 , สธ.67
น.ส.มัญฑิรา  ศรีสุข
(สรง.67,สทค.67) , สขต.67 , สธ.67
นางสาวจีระพร  พรมมา
สขต.67
นางสาวอารยา  ช้างวิไล
สขต.67 , สธ.67
นายมาวิน  กิจประชุมน.ส.ดวงฤดี  แก้วพวง
(สรง.67,สทค.67)