โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ประเวศ

เขตประเวศ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 ( (สศส.67))
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 ( สขต.67)
3. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
4. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวเบญจวรรณ  บรรชรรัตน์นางสาวผกาวดี  ครุกานนท์
(สรง.67,สทค.67)
นางสาววัชราภรณ์  โพธิ์มั่น
(สศส.67) , สขต.67 , สธ.67