โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ประเวศ

เขตประเวศ ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
3. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวเบญจวรรณ  บรรชรรัตน์น.ส.รังสิยา  โสภัณ
สขต.66
นางสาวผกาวดี  ครุกานนท์
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
นางสาววัชราภรณ์  โพธิ์มั่น
สศส.66 , สขต.66