โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สาทร

เขตสาทร ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
3. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 ( สขต.67)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
น.ส.ทัศวรรณ  ช่วยสุขนายรัฐพล  นนทเปารยะ
(สรง.67,สทค.67) , สขต.67 , สธ.67
นางสาวจิราภรณ์  ตลึงจิตร
(สรง.67,สทค.67) , สขต.67 , สธ.67
น.ส.ภูษณิศา  อมิธิดาจรูญน.ส.ศิริวลัย  แพทย์คดี
สธ.67
นายครรชิตเทพ  วันทะโก
สธ.67