โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
บึงกุ่ม

เขตบึงกุ่ม ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
น.ส.อัญชนา  จันอุทัยนายสมศักดิ์  สงบุษย์
สขต.66
นายสมบูรณ์  ทิพย์สังข์
สศส.66 , สขต.66 , สขต.66
นางสาววรรณา  ทองนวน
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
น.ส.พิชยา   ธีรพงค์วณิชย์
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66