โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
บึงกุ่ม

เขตบึงกุ่ม ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
3. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 ( สขต.67)
4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 ( (สศส.67))
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
น.ส.อัญชนา  จันอุทัยนายสมบูรณ์  ทิพย์สังข์
(สศส.67) , สขต.67 , สธ.67
นางสาววรรณา  ทองนวน
(สรง.67,สทค.67) , สขต.67 , สธ.67
นายสมศักดิ์  สงบุษย์
สขต.67 , สธ.67
นางสาวประภาพร  สินทิพลา นายสรคม  เฮงยิ่ง
(สรง.67,สทค.67)
นางสาวอุบล หัตหาญนายอาคม  โตนิล
สธ.67