โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
บางขุนเทียน

เขตบางขุนเทียน ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายจักรพนธ์  วันเพ็ง
นายธนสาร  อ่อนละมูล
สขต.66
น.ส.ณิศนันทน์  พรหมพฤกษ์
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66 , สขต.66
น.ส.ธนธิดา  ชื่นผลนายมาวิน  กิจประชุม
สขต.66
นายเสริมสุข  จุ้ยศิริ
สขต.66