โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
คลองสาน

เขตคลองสาน ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายจรรรงค์  ฉัตรเงินนางสาวญาธิป  ชุมภู
สศส.66 , สขต.66 , สขต.66
นางสาวรุ่งฤดี  แก้วกาหลง
สขต.66
นางสาวสุภาภรณ์  แซ่โล้ว
สขต.66
น.ส.ศฤการ  วิริยม
สขต.66