โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ธนบุรี

เขตธนบุรี ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายดนัยธร  เดชสถิตย์นางวัชรี  วิจิตรพุฒกุล
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
นางปานรดา  ฉั่วตระกูล
สขต.66
น.ส.ตุ๊กตา  เวชสุวรรณ
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66