โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ยานนาวา

เขตยานนาวา ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 ( สขต.67)
3. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายกฤษฎา  สุภสรนายกฤติน  อาทร
สธ.67
นางสาวอรพิน  เข็มเพ็ชร
สธ.67
นายศราวุธ  มาลยาภรณ์
สธ.67
นางสาวพัชนี  ถ้ำเจริญ
สธ.67
นายจักรพนธ์  วันเพ็งน.ส.ณิศนันทน์  พรหมพฤกษ์
สธ.67
น.ส.สุดธิดา  ยอดวิจารณ์
สขต.67 , สธ.67
นายวีระชัย  สุวรรณชิต
(สรง.67,สทค.67) , (สรง.67,สทค.67) , สขต.67 , สธ.67