โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
บางเขน

เขตบางเขน ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2564

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สรง.64 สยป.64 สทค.64)
2. โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 ( สปส.64)
3. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 ( สพค.65)
4. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส.64)
5. โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) ( สธอ.65 (งานนับจด 64))
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายสมเกียรติ โยธะชัยนางสาวศุภัสรา เลิศศิลารัตน์
สพค.65 , สรง.64 สยป.64 สทค.64 , สปส.64
นางสาวบุญลักษณ์ สีพา
สพค.65 , สศส.64
นายภิรมย์ มีรี
สพค.65 , สพค.65 , สรง.64 สยป.64 สทค.64 , สปส.64
นางสาวจิรวดี วงค์กลาง
สรง.64 สยป.64 สทค.64 , สปส.64 , สธอ.65 (งานนับจด 64)
นางสาวเบญจรัตน์ ทองหน้าศาล
สรง.64 สยป.64 สทค.64 , สปส.64 , สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายอภิศักดิ์ สิทธิพันธ์
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ธณัชชญาภรณ์ ศรีนาชู
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.สุภาสิณีย์ วงค์สังข์ภาพ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายนันทวัตน์ ศรีรัตนมาศ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายกิติพงษ์ หอมมณฑา
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายเฉลิมพร ศรีแก้วพันธ์
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นางสาวจุฑาพร แดงกระจ่าง
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นางสาวภัทรวรัญชน์ วัฒนาวิวัฒน์
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายเอกราช พันที
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ธิดากานต์  ห่านตระกูล
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายวีระชัย สุวรรณชิต
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ชุติกาญจน์ สำราญใจ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.รักชนก แก้วมณีโชติ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายมูฮัมหมัด เชวงวรรณ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ นิติศักดิ์
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายอนุชา สังข์เกษม
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ชรัยย์รัชฏ์  ซอหิรัญ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายภาสกร บุตรศรี
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ทัศนีย์วรรณ เนวะมาตย์
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.สุรีรัตน์ เกตุเลขา
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายธนาวุฒิ ฝากกิจนางสาวสันธนา มิตรยง
สศส.64