โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
บางเขน

เขตบางเขน ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
3. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายสมเกียรติ  โยธะชัยนายภิรมย์  มีรี
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66 , สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66 , สขต.66
นางสาวศุภัสรา  เลิศศิลารัตน์
สศส.66 , สขต.66
นางสาวบุญลักษณ์  สีพา
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66 , สขต.66