โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
บางรัก

เขตบางรัก ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายกิจติพงษ์  บัวขจรน.ส.จิรัชญา   จิตต์สุภาพ
สขต.66
นางสาวอุไรวรรณ  เทียนจิ้ว
สขต.66
น.ส.ทิพวรรณ  มานะสุวรรณ
สขต.66
นางดวงกมล  เวฬุบรรพ
สขต.66
นายกฤษฎา  สุภสรนายกฤติน  อาทร
สขต.66
นางสาวพัชนี  ถ้ำเจริญ
สขต.66
นางสาวอรพิน  เข็มเพ็ชร
สขต.66
นายศราวุธ  มาลยาภรณ์
สขต.66