โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ดุสิต

เขตดุสิต ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายสมเกียรติ  โยธะชัยนายภิรมย์  มีรี
สขต.66 , สขต.66
นางสาวศุภัสรา  เลิศศิลารัตน์
สขต.66
นางสาวบุญลักษณ์  สีพา
สขต.66
นายอรรถพล  ชมกรดนายณธีพัฒน์  ชวพัฒนพูนสิน
สศส.66