โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง

สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง

ข้อมูล ณ วันที่ 01-12-2021
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12564 ธันวาคม โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นายศราวุธ รัตนพันธ์
22564 ธันวาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรผนวกโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน และโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร สรง.2564/อื่นๆ นายศราวุธ รัตนพันธ์
32564 ธันวาคม โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สูงอายุ 2564 นายศราวุธ รัตนพันธ์
42564 ธันวาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 สศส.2564 นายศราวุธ รัตนพันธ์
52564 ธันวาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.2565 นายศราวุธ รัตนพันธ์
62564 พฤศจิกายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรผนวกโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน และโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร สรง./อื่นๆ นายศราวุธ รัตนพันธ์
72564 พฤศจิกายน โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สูงอายุ64 นายศราวุธ รัตนพันธ์
82564 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.2565 นายศราวุธ รัตนพันธ์
92564 ตุลาคม โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นายศราวุธ รัตนพันธ์
102564 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรผนวกโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน และโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร สรง./อื่นๆ นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
112564 ตุลาคม โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สูงอายุ64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
122564 ตุลาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ยอดขาย 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
132564 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน สพค.64 นายศราวุธ รัตนพันธ์
142564 กันยายน โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
152564 กันยายน โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
162564 สิงหาคม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด) สธอ.65 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
172564 สิงหาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 สศส.64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
182564 สิงหาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรผนวกโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน,ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2564 สรง./อื่นๆ นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
192564 สิงหาคม โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
202564 กรกฎาคม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด) สธอ.65 นางอัญชลิกา วังวิเศษ
212564 กรกฎาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ยอดขาย 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
222564 กรกฎาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรผนวกโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 สรง.64/สทค.64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
232564 มิถุนายน โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
242564 มิถุนายน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (การปรับตัวและการเข้าถึงดิจิทัล) การเข้าถึงดิจิทัล นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
252564 มิถุนายน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (พื้นที่เกาะ) สธอ.65 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
262564 มิถุนายน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 สธอ.65 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
272564 มิถุนายน สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 สศส.64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
282564 มิถุนายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรผนวกโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 สรง.64/สทค.64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
292564 พฤษภาคม ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
302564 พฤษภาคม สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (วัคซีน) Vaccine Covid-19 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
312564 พฤษภาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 สธอ.65 นางอัญชลิกา วังวิเศษ
322564 พฤษภาคม สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ยาเสพติด 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
332564 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ICT 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
342564 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง. 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
352564 เมษายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก.ส. 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
362564 เมษายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดงานอาบน้ำแร่แลระนอง ปี 2564 อาบน้ำแร่ 64 นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์
372564 เมษายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ปกเกล้า 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
382564 เมษายน โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) (ยอดขาย 64 ไตรมาส 1) นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
392564 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564 สทส.64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
402564 เมษายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรผนวกโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 สรง.64/สทค.64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
412564 เมษายน สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน) สก. 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
422564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส. 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
432564 มีนาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก.ส. 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
442564 มีนาคม การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 ความเดือดร้อน 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
452564 มีนาคม สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 อ.ส. 2564 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
462564 มีนาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส. 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
472564 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 สรง. 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
482564 กุมภาพันธ์ สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส. 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
492564 กุมภาพันธ์ ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2564 ก.ส. 64 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
50 นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย