โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 01-12-2021
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12564 ตุลาคม ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
22564 พฤษภาคม ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
32564 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64,สทค.64
42564 เมษายน โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2564 พระปกเกล้า
52564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 สพส.64
62564 มีนาคม สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 สอส.64 นางสาวสุวินัย พิพรรธวงศา
72564 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 นางสาวสุวินัย พิพรรธวงศา
82564 มีนาคม สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ.2564 โดยใช้เครื่อง Tablet ส.ศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ.2564 นางสาวสุวินัย พิพรรธวงศา
92564 กุมภาพันธ์ ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
102564 กุมภาพันธ์ สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 สพส.64 นางสมจิตร ชูทอง
112564 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม
122564 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 64 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม