โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

ข้อมูล ณ วันที่ 20-04-2024
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12567 เมษายน โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 สขต.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
22567 เมษายน โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 สขต.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
32567 เมษายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
42567 เมษายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
52567 เมษายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
62567 เมษายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
72567 เมษายน สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยพ.ศ. 2567 ( สปส.67) สปส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
82567 เมษายน สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยพ.ศ. 2567 ( สปส.67) สปส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
92567 เมษายน สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67) สธ.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
102567 เมษายน สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67) สธ.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
112567 เมษายน สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ( ส.การรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567) วิทยุ/โทรทัศน์ 67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
122567 เมษายน สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ( ส.การรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567) วิทยุ/โทรทัศน์ 67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
132567 มีนาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
142567 มีนาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
152567 มีนาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
162567 มีนาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
172567 มีนาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 สศส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
182567 มีนาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 สศส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
192567 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 สศส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
202567 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 สศส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
212567 กุมภาพันธ์ ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
222567 กุมภาพันธ์ ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
232567 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
242567 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
252567 มกราคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
262567 มกราคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
272567 มกราคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 สศส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
282567 มกราคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 สศส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
292567 มกราคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
302567 มกราคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
312567 มกราคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 สขต.66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
322567 มกราคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 สขต.66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
332566 ธันวาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
342566 ธันวาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
352566 ธันวาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส 66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
362566 ธันวาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส 66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
372566 ธันวาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สรง 66 , สทค.66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
382566 ธันวาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
392566 ธันวาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
402566 ธันวาคม สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) ( ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท) เงินดิจิทัล 10,000 บาท นายปวิช ชาตรีวงศ์
412566 ธันวาคม สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) ( ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท) เงินดิจิทัล 10,000 บาท นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
422566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส. 66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
432566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส. 66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
442566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สรง 66 , สทค.66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
452566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สรง 66 , สทค.66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
462566 พฤศจิกายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส 66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
472566 พฤศจิกายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส 66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
482566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
492566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
502566 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สพค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
512566 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สพค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
522566 ตุลาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส 66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
532566 ตุลาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส 66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
542566 ตุลาคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 สขต.66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
552566 ตุลาคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 สขต.66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
562566 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส. 66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
572566 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส. 66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
582566 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สรง 66 , สทค.66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
592566 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สรง 66 , สทค.66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
60 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
61 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
62 นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง
63 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
64 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
65 นางสาวอารมณ์ คงยศ
66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ