โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

ข้อมูล ณ วันที่ 20-04-2024
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12567 เมษายน โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 สขต.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
22567 เมษายน โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 สขต.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
32567 เมษายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
42567 เมษายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
52567 เมษายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
62567 เมษายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
72567 เมษายน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 สศส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
82567 เมษายน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 สศส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
92567 เมษายน สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยพ.ศ. 2567 ( สปส.67) สปส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
102567 เมษายน สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยพ.ศ. 2567 ( สปส.67) สปส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
112567 เมษายน สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67) สธ.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
122567 เมษายน สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67) สธ.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
132567 มีนาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
142567 มีนาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
152567 มีนาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
162567 มีนาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
172567 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนใน หมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2567 ( ส.สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนใน หมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2567) - นางสาวรุจิรา กรุณกิจ
182567 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 สศส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
192567 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 สศส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
202567 กุมภาพันธ์ ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
212567 กุมภาพันธ์ ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
222567 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
232567 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
242567 มกราคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
252567 มกราคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
262567 มกราคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 สศส.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
272567 มกราคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 สศส.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
282567 มกราคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
292567 มกราคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สรง 67 , สทค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
302567 มกราคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 สขต.66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
312567 มกราคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 สขต.66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
322566 ธันวาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
332566 ธันวาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
342566 ธันวาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส 66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
352566 ธันวาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส 66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
362566 ธันวาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สรง 66 , สทค.66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
372566 ธันวาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
382566 ธันวาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
392566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส. 66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
402566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส. 66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
412566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สรง 66 , สทค.66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
422566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สรง 66 , สทค.66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
432566 พฤศจิกายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส 66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
442566 พฤศจิกายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส 66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
452566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
462566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
472566 พฤศจิกายน สำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2567 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ( ส.ความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2567 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ) - นายปวิช ชาตรีวงศ์
482566 พฤศจิกายน สำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2567 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ( ส.ความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2567 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ) - นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
492566 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สพค.67 นายปวิช ชาตรีวงศ์
502566 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สพค.67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
512566 ตุลาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส 66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
522566 ตุลาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส 66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
532566 ตุลาคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 สขต.66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
542566 ตุลาคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 สขต.66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
552566 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส. 66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
562566 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส. 66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
572566 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สรง 66 , สทค.66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
582566 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สรง 66 , สทค.66 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
59 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
60 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
61 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
62 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
63 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
64 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
65 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
66 นายปวิช ชาตรีวงศ์
67 นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
68 นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง
69 นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง