โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูล ณ วันที่ 01-12-2021
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12564 พฤศจิกายน โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สปส นางกันตรัตน์ รามาส
22564 พฤศจิกายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ผนวกโครงการสำรวจการย้ายถิ่นประชากร พ.ศ. 2564 สรง. นางกันตรัตน์ รามาส
32564 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
42564 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค. นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
52564 ตุลาคม โครงการสำรวจการมีการใช้เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 ICT นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
62564 ตุลาคม โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
72564 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สพค. นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
82564 ตุลาคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3) สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
92564 ตุลาคม โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สปส นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
102564 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
112564 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 สรง. นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
122564 กันยายน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
132564 กันยายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรและโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 สรง นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
142564 กันยายน โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
152564 กันยายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร และโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 สรง นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
162564 สิงหาคม โครงการสำรวจประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 สทพ นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
172564 สิงหาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร และโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 สรง นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
182564 กรกฎาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
192564 กรกฎาคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่2) สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่2) นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
202564 กรกฎาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
212564 กรกฎาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรและโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 สรง นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
222564 กรกฎาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรและโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 สรง นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
232564 มิถุนายน โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (การปรับตัวและการเข้าถึงดิจิทัล) พ.ศ. 2564 ความคิดเห็น นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
242564 มิถุนายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
252564 มิถุนายน โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส.64 นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
262564 มิถุนายน โครงการสำรวจการมีการใช้เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 ICT นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
272564 พฤษภาคม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (วัคซีน) ความคิดเห็น นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
282564 พฤษภาคม โครงการสำรวจการมีการใช้เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 ICT นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
292564 พฤษภาคม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ความคิดเห็น นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
302564 พฤษภาคม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 สธอ นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
312564 พฤษภาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
322564 เมษายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรและโครงการสำรวจสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564 สรง นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
332564 เมษายน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
342564 เมษายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรและโครงการสำรวจสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564 สรง นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
352564 เมษายน โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) สขต นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
362564 เมษายน โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
372564 เมษายน โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 บริการสาธารณะ นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
382564 มีนาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรและโครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2564 สรง. นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
392564 มีนาคม โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2564 สอส. นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
402564 มีนาคม โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2564 กส.64 นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
412564 มีนาคม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ.2564 โควิด นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์
422564 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส. นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์