โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 01-12-2021
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12564 ตุลาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 กส. นางนริศรา บัวเกตุ
22564 ตุลาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565 สพค. นางนริศรา บัวเกตุ
32564 ตุลาคม สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2564 สปส.64 นางสาวอรวรรณ ฟักปลั่ง
42564 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชาากร พ.ศ.2564 สยป.64 นางสาวอรวรรณ ฟักปลั่ง
52564 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง. นางสาวอรวรรณ ฟักปลั่ง