โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 01-12-2021
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12564 ตุลาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565 สพค. นางนริศรา บัวเกตุ
22564 ตุลาคม สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2564 สปส.64 นางนริศรา บัวเกตุ
32564 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชาากร พ.ศ.2564 สยป.64 นางนริศรา บัวเกตุ
42564 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง. นางนริศรา บัวเกตุ