โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ 29-02-2024
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12567 กุมภาพันธ์ ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
22567 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 สทค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
32567 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นายภาคิน สอนสำโรง
42567 มกราคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 สขต.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
52567 มกราคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
62567 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 สทค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
72567 มกราคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นายภาคิน สอนสำโรง
82566 ธันวาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
92566 ธันวาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
102566 ธันวาคม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) นายภาคิน สอนสำโรง
112566 ธันวาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 สยป.66 นายภาคิน สอนสำโรง
122566 ธันวาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566/2567 สทค.66 นายภาคิน สอนสำโรง
132566 ธันวาคม 1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66 นายภาคิน สอนสำโรง
142566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
152566 พฤศจิกายน สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 สยป.66 นายภาคิน สอนสำโรง
162566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 สทค.66 นายภาคิน สอนสำโรง
172566 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นายภาคิน สอนสำโรง
182566 พฤศจิกายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565/66 กส.66 นายภาคิน สอนสำโรง
192566 ตุลาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 สขต.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
202566 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
212566 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 สยป.66 นายภาคิน สอนสำโรง
222566 ตุลาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564/2565 สทค.66 นายภาคิน สอนสำโรง
232566 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นายภาคิน สอนสำโรง
242566 กันยายน สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 ( แรงงานนอกระบบ) แรงงานนอกระบบ นายภาคิน สอนสำโรง
252566 กันยายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 สทค.66 นายภาคิน สอนสำโรง
262566 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นายภาคิน สอนสำโรง
272566 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ยข.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
282566 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66 นายนิทัศน์ จิณะเสน
292566 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 สทค.66 นายนิทัศน์ จิณะเสน
302566 เมษายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66 นายภาคิน สอนสำโรง