โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ 29-02-2024
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12567 กุมภาพันธ์ ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
22567 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 สทค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
32567 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นายภาคิน สอนสำโรง
42567 มกราคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 สขต.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
52567 มกราคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
62567 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 สทค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
72567 มกราคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นายภาคิน สอนสำโรง
82566 ธันวาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
92566 ธันวาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
102566 ธันวาคม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) นายภาคิน สอนสำโรง
112566 ธันวาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 สยป.66 นายภาคิน สอนสำโรง
122566 ธันวาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566/2567 สทค.66 นายภาคิน สอนสำโรง
132566 ธันวาคม 1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66 นายภาคิน สอนสำโรง
142566 พฤศจิกายน การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2567 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล นายภาคิน สอนสำโรง
152566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
162566 พฤศจิกายน สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 สยป.66 นายภาคิน สอนสำโรง
172566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 สทค.66 นายภาคิน สอนสำโรง
182566 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นายภาคิน สอนสำโรง
192566 พฤศจิกายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565/66 กส.66 นายภาคิน สอนสำโรง
202566 ตุลาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 สขต.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
212566 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
222566 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ยข.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
232566 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66 นายนิทัศน์ จิณะเสน
242566 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 สทค.66 นายนิทัศน์ จิณะเสน
252566 เมษายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66 นายภาคิน สอนสำโรง