โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ 29-02-2024
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12567 กุมภาพันธ์ ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
22567 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สศส.67 นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี
32567 มกราคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สศส.67 นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี
42567 มกราคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 สขต.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
52567 มกราคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
62566 ธันวาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566/2567 สศส.66 นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี
72566 ธันวาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
82566 ธันวาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
92566 พฤศจิกายน การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2567 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล นายภาคิน สอนสำโรง
102566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
112566 พฤศจิกายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565/66 กส.66 นายภาคิน สอนสำโรง
122566 พฤศจิกายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66 นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี
132566 ตุลาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 สขต.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
142566 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นายภาคิน สอนสำโรง
152566 ตุลาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66 นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี
162566 กันยายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66 นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี
172566 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ยข.66 นายป้อมชัย ยอดยิ่ง
182566 เมษายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66 นายภาคิน สอนสำโรง
192566 เมษายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66 นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี
202566 มีนาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66 นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี