โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 01-12-2021
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12564 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65 นายวิชัย สิมมาน้อย
22564 พฤศจิกายน โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สปส.64 นายวิชัย สิมมาน้อย
32564 พฤศจิกายน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นายวิชัย สิมมาน้อย
42564 พฤศจิกายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 สยป.64 สทค.64 นายวิชัย สิมมาน้อย
52564 ตุลาคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 สขต.64 นายวิชัย สิมมาน้อย
62564 ตุลาคม โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สปส.64 นายวิชัย สิมมาน้อย
72564 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.64 นายวิชัย สิมมาน้อย
82564 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นายวิชัย สิมมาน้อย
92564 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 นายวิชัย สิมมาน้อย
102564 สิงหาคม สำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ.2564 ค่านิยมสุจริต64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
112564 สิงหาคม สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2564 ความซื่อสัตย์64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
122564 สิงหาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สศส.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
132564 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 สรง.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
142564 สิงหาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (นับจด 2564) สธอ.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
152564 กรกฎาคม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
162564 กรกฎาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
172564 กรกฎาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2) สขต.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
182564 กรกฎาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
192564 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , ส.แรงงานนอกระบบ 64 , สทค.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
202564 มิถุนายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564 สทส.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
212564 มิถุนายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
222564 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
232564 มิถุนายน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
242564 พฤษภาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (นับจด) สธอ นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
252564 พฤษภาคม สำรวจความคิดเห็นของประชากรในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 คห นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
262564 พฤษภาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สก นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
272564 พฤษภาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 สศส นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
282564 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 สรง.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
292564 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
302564 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 สขต.64 ไตรมาส 1 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
312564 เมษายน สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 สพส.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
322564 เมษายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
332564 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , สทค.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
342564 มีนาคม สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2564 สอส.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
352564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 สพส.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
362564 มีนาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
372564 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว