โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ 01-12-2021
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12564 ตุลาคม โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สปส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
22564 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65 นายธนกร แสงสุริยากาศ
32564 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65 นายธนกร แสงสุริยากาศ
42564 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
52564 ตุลาคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง. 64,สยป.64,สทค.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
62564 กันยายน สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 สทส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
72564 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , ส.แรงงานนอกระบบ 64 , สทค.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
82564 สิงหาคม ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก่อสร้าง นายธนกร แสงสุริยากาศ
92564 สิงหาคม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65
102564 สิงหาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
112564 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , ส.แรงงานนอกระบบ 64 , สทค.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
122564 กรกฎาคม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 นายธนกร แสงสุริยากาศ
132564 กรกฎาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
142564 กรกฎาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2) สขต.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
152564 กรกฎาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
162564 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , ส.แรงงานนอกระบบ 64 , สทค.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
172564 มิถุนายน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ. นายธนกร แสงสุริยากาศ
182564 มิถุนายน การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน(เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน) สก.64
192564 มิถุนายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
202564 มิถุนายน สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 สศส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
212564 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , สทค.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
222564 พฤษภาคม การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน(เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน) สก.64
232564 พฤษภาคม ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก่อสร้าง นายธนกร แสงสุริยากาศ
242564 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
252564 พฤษภาคม สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 สศส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
262564 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , สทค.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
272564 เมษายน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 สรง.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
282564 เมษายน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
292564 มีนาคม ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก่อสร้าง 2564 นายธนกร แสงสุริยากาศ
302564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
312564 มีนาคม 2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ
322564 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564และ สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 นายธนกร แสงสุริยากาศ