โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ 01-12-2021
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12564 ตุลาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 สศส นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์
22564 ตุลาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 สศส นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์
3 นางสาวละเอียด ปานทอง
4 นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์