โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสถิติจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูล ณ วันที่ 25-01-2022
ที่
ปี
เดือน
เขต
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12565 มกราคม หนองแขม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2565 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 สรง.65 สทค.65 นายกานต์ชนน์ ทองทา
22565 มกราคม หนองแขม โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2565 สคว.65 นายกานต์ชนน์ ทองทา
32565 มกราคม หนองแขม โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2565 สคว.65 นายกานต์ชนน์ ทองทา
42565 มกราคม หนองแขม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 สขต.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
52565 มกราคม หนองแขม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2565 (ครบ 2 ปี 6 เดือน) ส.การบริหารงานภาครัฐ65(2ปี 6เดือน) นายกานต์ชนน์ ทองทา
62565 มกราคม ปทุมวัน โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 สขต.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
72565 มกราคม พระนคร โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 สขต.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
82564 ธันวาคม คลองสามวา โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สปส.64 น.ส.จีราภรณ์ ฤทธิมา
92564 ธันวาคม คลองสามวา โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง. 64 สยป.64 สทค.64 น.ส.จีราภรณ์ ฤทธิมา
102564 ธันวาคม ราษฎร์บูรณะ โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สปส.64 น.ส.จีราภรณ์ ฤทธิมา
112564 ธันวาคม ราษฎร์บูรณะ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง. 64 สยป.64 สทค.64 น.ส.จีราภรณ์ ฤทธิมา
122564 พฤศจิกายน หนองแขม โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สปส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
132564 พฤศจิกายน หนองแขม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 สยป.64 สทค.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
142564 พฤศจิกายน หนองแขม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65 นายกานต์ชนน์ ทองทา
152564 ตุลาคม หนองแขม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง. 64,สยป.64,สทค.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
162564 ตุลาคม หนองแขม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65 นายกานต์ชนน์ ทองทา
172564 ตุลาคม หนองแขม โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สปส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
182564 ตุลาคม หนองแขม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 สขต.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
192564 ตุลาคม ปทุมวัน โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 สขต.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
202564 ตุลาคม พระนคร โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 สขต.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
212564 กันยายน ทวีวัฒนา โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นายกานต์ชนน์ ทองทา
222564 กันยายน ลาดพร้าว ตรวจสอบพื้นที่ EA ตัวอย่าโครงการสำรวจข้อมูลฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65(ตรวจสอบพื้นที่ EA ตัวอย่าง) นายกานต์ชนน์ ทองทา
232564 กันยายน หนองแขม ตรวจสอบพื้นที่ EA ตัวอย่าโครงการสำรวจข้อมูลฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65(ตรวจสอบพื้นที่ EA ตัวอย่าง) นายกานต์ชนน์ ทองทา
242564 กันยายน หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , ส.แรงงานนอกระบบ 64 , สทค.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
252564 กันยายน หนองแขม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นายกานต์ชนน์ ทองทา
262564 สิงหาคม ทวีวัฒนา โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นายกานต์ชนน์ ทองทา
272564 สิงหาคม หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , ส.แรงงานนอกระบบ 64 , สทค.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
282564 สิงหาคม หนองแขม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นายกานต์ชนน์ ทองทา
292564 กรกฎาคม ทวีวัฒนา โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นายกานต์ชนน์ ทองทา
302564 กรกฎาคม หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
312564 กรกฎาคม หนองแขม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นายกานต์ชนน์ ทองทา
322564 กรกฎาคม หนองแขม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2) สขต.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
332564 กรกฎาคม หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , ส.แรงงานนอกระบบ 64 , สทค.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
342564 กรกฎาคม ยานนาวา สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
352564 กรกฎาคม ปทุมวัน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2) สขต.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
362564 กรกฎาคม พระนคร สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2) สขต.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
372564 มิถุนายน ทวีวัฒนา โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นายกานต์ชนน์ ทองทา
382564 มิถุนายน หนองแขม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นายกานต์ชนน์ ทองทา
392564 มิถุนายน หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
402564 มิถุนายน ยานนาวา สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
412564 พฤษภาคม ทวีวัฒนา โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นายกานต์ชนน์ ทองทา
422564 พฤษภาคม หนองแขม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นายกานต์ชนน์ ทองทา
432564 พฤษภาคม หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
442564 พฤษภาคม ยานนาวา สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
452564 เมษายน ทวีวัฒนา สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 สพส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
462564 เมษายน ทวีวัฒนา 1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , สทค.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
472564 เมษายน หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
482564 เมษายน หนองแขม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 สขต.64 ไตรมาส 1 นายกานต์ชนน์ ทองทา
492564 เมษายน ยานนาวา สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
502564 เมษายน ปทุมวัน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 สขต.64 ไตรมาส 1 นายกานต์ชนน์ ทองทา
512564 เมษายน พระนคร สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 สขต.64 ไตรมาส 1 นายกานต์ชนน์ ทองทา
522564 มีนาคม ทวีวัฒนา สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2564 สอส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
532564 มีนาคม ทวีวัฒนา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
542564 กุมภาพันธ์ หนองแขม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 สพส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
552564 กุมภาพันธ์ หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
562564 มกราคม ทวีวัฒนา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
572564 มกราคม ทวีวัฒนา สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 สพส.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
582564 มกราคม ทวีวัฒนา สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 สขต.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
592564 มกราคม หนองแขม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 สขต.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
602564 มกราคม ป้อมปราบศัตรูพ่าย สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 สขต.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
612563 ธันวาคม หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 และสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563 สรง. 63 สยป.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
622563 ธันวาคม หนองแขม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สพค.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
632563 ธันวาคม หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2563 สทค.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
642563 พฤศจิกายน หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 และสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563 สรง. 63 สยป.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
652563 พฤศจิกายน หนองแขม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สพค.64 นายกานต์ชนน์ ทองทา
662563 พฤศจิกายน หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2563 สทค.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
672563 ตุลาคม ทวีวัฒนา สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 สขต.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
682563 ตุลาคม หนองแขม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 และสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2563 สศส.63 ,ธปท.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
692563 ตุลาคม หนองแขม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 สขต.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
702563 ตุลาคม ป้อมปราบศัตรูพ่าย สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 สขต.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
712563 กันยายน ทวีวัฒนา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
722563 สิงหาคม หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
732563 กรกฎาคม ทวีวัฒนา สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) สขต.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
742563 กรกฎาคม หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
752563 กรกฎาคม หนองแขม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) สขต.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
762563 กรกฎาคม ป้อมปราบศัตรูพ่าย สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) สขต.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
772563 มิถุนายน ทวีวัฒนา สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63,พร.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
782563 มิถุนายน ทวีวัฒนา สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2563 สทส.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
792563 มิถุนายน หนองแขม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 สศส.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
802563 มิถุนายน หนองแขม สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63,พร.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
812563 มิถุนายน หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2563 สทส.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
822563 มิถุนายน ห้วยขวาง สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63,พร.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
832563 พฤษภาคม ทวีวัฒนา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
842563 พฤษภาคม ทวีวัฒนา สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63,พร.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
852563 พฤษภาคม ทวีวัฒนา สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2563 สทส.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
862563 พฤษภาคม หนองแขม สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63,พร.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
872563 พฤษภาคม หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2563 สทส.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
882563 พฤษภาคม ห้วยขวาง สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63,พร.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
892563 เมษายน ทวีวัฒนา สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63 ,พร.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
902563 เมษายน ทวีวัฒนา สำรวจภาวะการทำงานของประชากรและสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 สทส.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
912563 เมษายน ทวีวัฒนา สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 สขต.63 ไตรมาส 1 นายกานต์ชนน์ ทองทา
922563 เมษายน หนองแขม สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63 ,พร.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
932563 เมษายน หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากรและสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 สทส.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
942563 เมษายน หนองแขม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 สขต.63 ไตรมาส 1 นายกานต์ชนน์ ทองทา
952563 เมษายน หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
962563 เมษายน ห้วยขวาง สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63 ,พร.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
972563 เมษายน ป้อมปราบศัตรูพ่าย สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 สขต.63 ไตรมาส 1 นายกานต์ชนน์ ทองทา
982563 มีนาคม ทวีวัฒนา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
992563 กุมภาพันธ์ หนองแขม 1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1002563 มกราคม ทวีวัฒนา สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 สขต.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1012563 มกราคม จตุจักร สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 สขต.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1022563 มกราคม หนองแขม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 สศส.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1032563 มกราคม ปทุมวัน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 สขต.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1042563 มกราคม พระนคร สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 สขต.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1052562 ธันวาคม ทวีวัฒนา โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 สพค.63 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1062562 ธันวาคม หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2562 สทค.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1072562 ธันวาคม หนองแขม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562 สยป.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1082562 ธันวาคม หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1092562 พฤศจิกายน ทวีวัฒนา โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1102562 พฤศจิกายน หนองแขม โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1112562 พฤศจิกายน หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 สทค.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1122562 พฤศจิกายน หนองแขม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562 สยป.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1132562 พฤศจิกายน หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1142562 พฤศจิกายน ทวีวัฒนา โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1152562 พฤศจิกายน หนองแขม โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1162562 พฤศจิกายน หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 สทค.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1172562 พฤศจิกายน หนองแขม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562 สยป.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1182562 พฤศจิกายน หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1192562 ตุลาคม ทวีวัฒนา โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1202562 ตุลาคม ทวีวัฒนา สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 สขต.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1212562 ตุลาคม จตุจักร สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 สขต.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1222562 ตุลาคม หนองแขม โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1232562 ตุลาคม ปทุมวัน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 สขต.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1242562 ตุลาคม พระนคร สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 สขต.62 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1252562 กันยายน หนองแขม โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) โครงการน้ำฯ นายปรีชา ปานแย้ม
1262562 กันยายน หนองแขม โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 สลค.62
1272562 กันยายน หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 สรง.62 , ส.แรงงานนอกระบบ 62
1282562 กันยายน ปทุมวัน โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 สลค.62
1292562 สิงหาคม หนองแขม โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) โครงการน้ำฯ นายปรีชา ปานแย้ม
1302562 สิงหาคม หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 สรง.62 , ส.แรงงานนอกระบบ 62
1312562 กรกฎาคม ทวีวัฒนา โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1322562 กรกฎาคม ทวีวัฒนา สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 สขต.62 ไตรมาส 2
1332562 กรกฎาคม จตุจักร สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 สขต.62 ไตรมาส 2
1342562 กรกฎาคม หนองแขม โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1352562 กรกฎาคม หนองแขม โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) โครงการน้ำฯ นายปรีชา ปานแย้ม
1362562 กรกฎาคม หนองแขม โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 สลค. 62
1372562 กรกฎาคม หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 สรง.62 , ส.แรงงานนอกระบบ 62
1382562 กรกฎาคม ปทุมวัน โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 สลค. 62
1392562 กรกฎาคม ปทุมวัน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 สขต.62 ไตรมาส 2
1402562 กรกฎาคม ปทุมวัน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 สขต.62 ไตรมาส 2
1412562 กรกฎาคม พระนคร สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 สขต.62 ไตรมาส 2
1422562 มิถุนายน ทวีวัฒนา โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1432562 มิถุนายน ทวีวัฒนา สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 สทส.62
1442562 มิถุนายน หนองแขม โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6 นายกานต์ชนน์ ทองทา
1452562 มิถุนายน หนองแขม โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ โครงการน้ำฯ นายปรีชา ปานแย้ม
1462562 มิถุนายน หนองแขม โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
1472562 มิถุนายน หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62
1482562 มิถุนายน ปทุมวัน โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62
1492562 พฤษภาคม หนองแขม โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารทรัพยากร โครงการน้ำฯ นายปรีชา ปานแย้ม
1502562 พฤษภาคม หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 สทส.62
1512562 พฤษภาคม ปทุมวัน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 สทส.62
1522562 เมษายน ทวีวัฒนา สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 สขต.62 ไตรมาส 1
1532562 เมษายน จตุจักร สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 สขต.62 ไตรมาส 1
1542562 เมษายน หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2562 สทส.62
1552562 เมษายน หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62
1562562 เมษายน ปทุมวัน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 สขต.62 ไตรมาส 1
1572562 เมษายน พระนคร สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 สขต.62 ไตรมาส 1
1582562 มีนาคม หนองแขม สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2562 สำรวจความคิดเห็นฯ
1592562 มีนาคม หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 62
1602562 กุมภาพันธ์ หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 62
1612562 กุมภาพันธ์ พระนคร การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
1622562 มกราคม ทวีวัฒนา สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 สขต.61
1632562 มกราคม หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 62
1642562 มกราคม หนองแขม การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
1652562 มกราคม บางรัก สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 สขต.61
1662562 มกราคม พระนคร สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 สขต.61
1672561 ธันวาคม สายไหม การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
1682561 ธันวาคม หนองแขม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 สพค.62
1692561 ธันวาคม หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 4) สทค.61
1702561 ธันวาคม หนองแขม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 สยป.61
1712561 ธันวาคม หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 สรง.61
1722561 ธันวาคม บางขุนเทียน สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นางพนิดา พูลพังงา
1732561 ธันวาคม บางกอกน้อย การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
1742561 พฤศจิกายน บางพลัด การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน
1752561 พฤศจิกายน หนองแขม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 สพค.62
1762561 พฤศจิกายน บางขุนเทียน สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นางพนิดา พูลพังงา
1772561 ตุลาคม ทวีวัฒนา สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 สขต.61
1782561 ตุลาคม หนองแขม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 สพค.62
1792561 ตุลาคม หนองแขม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 4) สทค.61
1802561 ตุลาคม หนองแขม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 สยป.61
1812561 ตุลาคม หนองแขม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 สรง.61
1822561 ตุลาคม บางขุนเทียน สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นางพนิดา พูลพังงา
1832561 ตุลาคม บางรัก สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 สขต.61
1842561 ตุลาคม พระนคร สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 สขต.61
1852561 กันยายน หนองแขม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 สศส.61 นายวสิษฐ ศรีแสงโชติ
1862561 กันยายน บางขุนเทียน สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นางพนิดา พูลพังงา
1872561 สิงหาคม หนองแขม สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นางพนิดา พูลพังงา
1882561 สิงหาคม หนองแขม ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 สพค.62 นายวสิษฐ ศรีแสงโชติ
1892561 สิงหาคม บางขุนเทียน สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นางพนิดา พูลพังงา
1902561 สิงหาคม หนองแขม สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นางพนิดา พูลพังงา
1912561 สิงหาคม หนองแขม ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 สพค.62 นายวสิษฐ ศรีแสงโชติ
1922561 สิงหาคม บางขุนเทียน สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นางพนิดา พูลพังงา