โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด

สำนักงานสถิติจังหวัดตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 20-04-2024
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12567 พฤษภาคม 7. สำรวจงานแผนที่สถิติดิจิทัล(โครงการ สปค.68) แผนที่สถิติดิจิทัล นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
22567 พฤษภาคม สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2567 วัฒนธรรม นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
32567 พฤษภาคม การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2567 สธ. 67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
42567 พฤษภาคม การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2567 สปส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
52567 พฤษภาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
62567 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
72567 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
82567 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
92567 เมษายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
102567 เมษายน การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2567 สปส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
112567 เมษายน การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2567 สธ. 67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
122567 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค 67) ขต.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
132567 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
142567 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2567 เดือดร้อน 67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
152567 มีนาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
162567 มีนาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
172567 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
182567 กุมภาพันธ์ ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
192567 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
202567 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
212567 มกราคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 4 (ต.ค.-พ.ย.66) ขต.66 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
222567 มกราคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
232567 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
242567 มกราคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
252566 ธันวาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66
262566 ธันวาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66
272566 ธันวาคม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการเติมเงิน 10000 บาท ผ่าน digital walllet เติมเงินผ่าน digital walllet
282566 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67
292566 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66
302566 ธันวาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สยถ.66
312566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 ก.ส.66
322566 พฤศจิกายน สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67
332566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66
342566 พฤศจิกายน สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สยถ.66
352566 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66
362566 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สย.66
372566 ตุลาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.66
382566 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66
392566 ตุลาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66
402566 ตุลาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66
412566 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง. 66
422566 กันยายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
432566 กันยายน สำรวจสำมะโนเกษตร ซ่อม,PES พ.ศ. 2566 สก.66
442566 กันยายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
452566 สิงหาคม สำรวจสำมะโนเกษตร ซ่อม,PES พ.ศ. 2566 สก.66
462566 สิงหาคม สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 วิทยุ/โทรทัศน์66
472566 สิงหาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
482566 สิงหาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2566 แรงงานนอกระบบ66
492566 สิงหาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
502566 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
512566 กรกฎาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
522566 กรกฎาคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 (ขยายคาบ) สก. 66
532566 กรกฎาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 (่เม.ย.-มิ.ย.66) ขต.66
542566 กรกฎาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
552566 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
562566 มิถุนายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค. 66
572566 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง. 66
582566 มิถุนายน สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สก. 66
592566 มิถุนายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส. 66
602566 มิถุนายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2566 พึงพอใจสาธารณะ66
612566 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
622566 พฤษภาคม สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566 ทุจริต66
632566 พฤษภาคม สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 สุจริต66
642566 พฤษภาคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สก. 66
652566 พฤษภาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
662566 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
672566 เมษายน สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 สุจริต 66
682566 เมษายน สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566 ทุจริต 66
692566 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
702566 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
712566 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.66) ขต.66
722566 เมษายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
732566 มีนาคม สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
742566 มีนาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
752566 มีนาคม สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2566 สอส.66
762566 มีนาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
772566 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
782566 กุมภาพันธ์ สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2566 สำรวจความเดือดร้อนประชาชน
792566 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2566 สสร.66
802566 กุมภาพันธ์ ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส. 66
812566 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
822566 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
832566 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
842566 มกราคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 pre-census สก.66
852566 มกราคม สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2566 (ครบ 3ปี 6เดือน) สธม.66
862566 มกราคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
872566 มกราคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส ขต. 65
882566 มกราคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
892565 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65
902565 ธันวาคม สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
912565 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
922565 ธันวาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565 กส.65
932565 พฤศจิกายน สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
942565 พฤศจิกายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565 กส.65
952565 พฤศจิกายน สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65
962565 พฤศจิกายน สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
972565 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
982565 ตุลาคม การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
992565 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1002565 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
1012565 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
1022565 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
1032565 กรกฎาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65
1042565 กรกฎาคม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. 2565 สธม.
1052565 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
1062565 มิถุนายน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. 2565 สธม.
1072565 มิถุนายน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65
1082565 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1092565 พฤษภาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65
1102565 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1112565 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ขต65
1122565 เมษายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๕ สธม.
1132565 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1142564 เมษายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 สศส.64 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
1152564 มีนาคม การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 สอส.64
1162564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส.64
1172564 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.64
1182564 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เดือนมีนาคม) สธม. นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
119
120
121
122
123
124