โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด

สำนักงานสถิติจังหวัดตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 29-02-2024
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12567 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
22567 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2567 เดือดร้อน 67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
32567 มีนาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
42567 มีนาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
52567 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
62567 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
72567 กุมภาพันธ์ ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
82567 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
92567 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
102567 มกราคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 4 (ต.ค.-พ.ย.66) ขต.66 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
112567 มกราคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
122567 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
132567 มกราคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
142566 ธันวาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66
152566 ธันวาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66
162566 ธันวาคม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการเติมเงิน 10000 บาท ผ่าน digital walllet เติมเงินผ่าน digital walllet
172566 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67
182566 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66
192566 ธันวาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สยถ.66
202566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 ก.ส.66
212566 พฤศจิกายน สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67
222566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66
232566 พฤศจิกายน สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สยถ.66
242566 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66
252566 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สย.66
262566 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66
272566 ตุลาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66
282566 ตุลาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66
292566 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง. 66
302566 กันยายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
312566 กันยายน สำรวจสำมะโนเกษตร ซ่อม,PES พ.ศ. 2566 สก.66
322566 กันยายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
332566 สิงหาคม สำรวจสำมะโนเกษตร ซ่อม,PES พ.ศ. 2566 สก.66
342566 สิงหาคม สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 วิทยุ/โทรทัศน์66
352566 สิงหาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
362566 สิงหาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2566 แรงงานนอกระบบ66
372566 สิงหาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
382566 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
392566 กรกฎาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2566 แรงงานนอกระบบ66
402566 กรกฎาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
412566 กรกฎาคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 (ขยายคาบ) สก. 66
422566 กรกฎาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 (่เม.ย.-มิ.ย.66) ขต.66
432566 กรกฎาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
442566 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
452566 มิถุนายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค. 66
462566 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง. 66
472566 มิถุนายน สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สก. 66
482566 มิถุนายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส. 66
492566 มิถุนายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2566 พึงพอใจสาธารณะ66
502566 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
512566 พฤษภาคม สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566 ทุจริต66
522566 พฤษภาคม สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 สุจริต66
532566 พฤษภาคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สก. 66
542566 พฤษภาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
552566 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
562566 เมษายน สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 สุจริต 66
572566 เมษายน สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566 ทุจริต 66
582566 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
592566 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
602566 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.66) ขต.66
612566 เมษายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
622566 มีนาคม สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
632566 มีนาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
642566 มีนาคม สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2566 สอส.66
652566 มีนาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
662566 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
672566 กุมภาพันธ์ สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2566 สำรวจความเดือดร้อนประชาชน
682566 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2566 สสร.66
692566 กุมภาพันธ์ ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส. 66
702566 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
712566 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
722566 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
732566 มกราคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 pre-census สก.66
742566 มกราคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
752566 มกราคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส ขต. 65
762566 มกราคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
772565 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65
782565 ธันวาคม สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
792565 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
802565 ธันวาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565 กส.65
812565 พฤศจิกายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565 กส.65
822565 พฤศจิกายน สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
832565 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
842565 ตุลาคม การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
852565 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
862565 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
872565 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
882565 กรกฎาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65
892565 กรกฎาคม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. 2565 สธม.
902565 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
912565 มิถุนายน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. 2565 สธม.
922565 มิถุนายน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65
932565 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
942565 พฤษภาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65
952565 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
962565 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ขต65
972565 เมษายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๕ สธม.
982565 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
992564 มีนาคม การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 สอส.64
1002564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส.64
1012564 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.64
1022564 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เดือนมีนาคม) สธม. นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
103
104
105
106
107
108
109