โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด

สำนักงานสถิติจังหวัดตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 05-12-2023
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12566 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
22566 ธันวาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566/2567 สศส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
32566 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
42566 ธันวาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สยถ.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
52566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 ก.ส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
62566 พฤศจิกายน สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สยถ.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
72566 พฤศจิกายน สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
82566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
92566 พฤศจิกายน สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สยถ.66
102566 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
112566 พฤศจิกายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566/2567 สศส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
122566 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สย.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
132566 ตุลาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
142566 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
152566 ตุลาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
162566 ตุลาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566/2567 สศส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
172566 ตุลาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
182566 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง. 66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
192566 กันยายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
202566 กันยายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
212566 กันยายน สำรวจสำมะโนเกษตร ซ่อม,PES พ.ศ. 2566 สก.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
222566 กันยายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
232566 สิงหาคม สำรวจสำมะโนเกษตร ซ่อม,PES พ.ศ. 2566 สก.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
242566 สิงหาคม สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 วิทยุ/โทรทัศน์66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
252566 สิงหาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
262566 สิงหาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2566 แรงงานนอกระบบ66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
272566 สิงหาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
282566 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
292566 กรกฎาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2566 แรงงานนอกระบบ66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
302566 กรกฎาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
312566 กรกฎาคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 (ขยายคาบ) สก. 66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
322566 กรกฎาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 (่เม.ย.-มิ.ย.66) ขต.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
332566 กรกฎาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
342566 กรกฎาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
352566 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
362566 มิถุนายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
372566 มิถุนายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค. 66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
382566 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง. 66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
392566 มิถุนายน สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สก. 66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
402566 มิถุนายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส. 66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
412566 มิถุนายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2566 พึงพอใจสาธารณะ66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
422566 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
432566 พฤษภาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
442566 พฤษภาคม สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566 ทุจริต66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
452566 พฤษภาคม สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 สุจริต66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
462566 พฤษภาคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สก. 66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
472566 พฤษภาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
482566 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
492566 เมษายน สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 สุจริต 66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
502566 เมษายน สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566 ทุจริต 66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
512566 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
522566 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
532566 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.66) ขต.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
542566 เมษายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
552566 มีนาคม สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
562566 มีนาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
572566 มีนาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
582566 มีนาคม สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2566 สอส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
592566 มีนาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
602566 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
612566 กุมภาพันธ์ สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2566 สำรวจความเดือดร้อนประชาชน นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
622566 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2566 สสร.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
632566 กุมภาพันธ์ ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส. 66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
642566 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
652566 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
662566 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
672566 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
682566 มกราคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 pre-census สก.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
692566 มกราคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
702566 มกราคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
712566 มกราคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส ขต. 65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
722566 มกราคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
732565 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
742565 ธันวาคม สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
752565 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
762565 ธันวาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สศส.65
772565 ธันวาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565 กส.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
782565 พฤศจิกายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565 กส.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
792565 พฤศจิกายน สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
802565 พฤศจิกายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สศส.65
812565 พฤศจิกายน สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
822565 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
832565 ตุลาคม การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
842565 ตุลาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.65
852565 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
862565 กันยายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.65
872565 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
882565 สิงหาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.65
892565 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
902565 กรกฎาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
912565 กรกฎาคม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. 2565 สธม. นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
922565 กรกฎาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.65 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
932565 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
942565 มิถุนายน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. 2565 สธม. นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
952565 มิถุนายน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
962565 มิถุนายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.65 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
972565 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
982565 พฤษภาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
992565 พฤษภาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.65 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
1002565 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
1012565 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ขต65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
1022565 เมษายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๕ สธม. นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
1032565 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
1042564 มีนาคม การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 สอส.64
1052564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส.64
1062564 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.64
1072564 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เดือนมีนาคม) สธม. นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
108 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
109 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
110 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
111 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
112 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
113 นางสาวปาณิสรา ทาลมดี