โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด

สำนักงานสถิติจังหวัดตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 20-04-2024
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12567 พฤษภาคม 7. สำรวจงานแผนที่สถิติดิจิทัล(โครงการ สปค.68) แผนที่สถิติดิจิทัล นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
22567 พฤษภาคม การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2567 สธ. 67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
32567 พฤษภาคม การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2567 สปส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
42567 พฤษภาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
52567 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
62567 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
72567 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
82567 เมษายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
92567 เมษายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สศส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
102567 เมษายน การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2567 สปส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
112567 เมษายน การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2567 สธ. 67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
122567 เมษายน สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 วิทยุ/โทรทัศน์67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
132567 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค 67) ขต.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
142567 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
152567 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2567 เดือดร้อน 67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
162567 มีนาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สศส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
172567 มีนาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
182567 มีนาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
192567 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
202567 กุมภาพันธ์ ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
212567 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
222567 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
232567 มกราคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สศส.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
242567 มกราคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 4 (ต.ค.-พ.ย.66) ขต.66 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
252567 มกราคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
262567 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
272567 มกราคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
282566 ธันวาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66
292566 ธันวาคม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการเติมเงิน 10000 บาท ผ่าน digital walllet เติมเงินผ่าน digital walllet
302566 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67
312566 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66
322566 ธันวาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สยถ.66
332566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 ก.ส.66
342566 พฤศจิกายน สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67
352566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66
362566 พฤศจิกายน สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สยถ.66
372566 พฤศจิกายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566/2567 สศส.66
382566 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สย.66
392566 ตุลาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.66
402566 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66
412566 ตุลาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66
422566 ตุลาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66
432566 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง. 66
442566 กันยายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
452566 กันยายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
462566 กันยายน สำรวจสำมะโนเกษตร ซ่อม,PES พ.ศ. 2566 สก.66
472566 กันยายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
482566 สิงหาคม สำรวจสำมะโนเกษตร ซ่อม,PES พ.ศ. 2566 สก.66
492566 สิงหาคม สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 วิทยุ/โทรทัศน์66
502566 สิงหาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
512566 สิงหาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66
522566 สิงหาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2566 แรงงานนอกระบบ66
532566 สิงหาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
542566 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
552566 กรกฎาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2566 แรงงานนอกระบบ66
562566 กรกฎาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
572566 กรกฎาคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 (ขยายคาบ) สก. 66
582566 กรกฎาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 (่เม.ย.-มิ.ย.66) ขต.66
592566 กรกฎาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
602566 กรกฎาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66
612566 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
622566 มิถุนายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66
632566 มิถุนายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค. 66
642566 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง. 66
652566 มิถุนายน สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สก. 66
662566 มิถุนายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส. 66
672566 มิถุนายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2566 พึงพอใจสาธารณะ66
682566 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
692566 พฤษภาคม สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566 ทุจริต66
702566 พฤษภาคม สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 สุจริต66
712566 พฤษภาคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สก. 66
722566 พฤษภาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
732566 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
742566 เมษายน สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 สุจริต 66
752566 เมษายน สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566 ทุจริต 66
762566 เมษายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66
772566 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
782566 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
792566 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.66) ขต.66
802566 เมษายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
812566 มีนาคม สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
822566 มีนาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
832566 มีนาคม สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2566 สอส.66
842566 มีนาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
852566 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
862566 กุมภาพันธ์ สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2566 สำรวจความเดือดร้อนประชาชน
872566 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2566 สสร.66
882566 กุมภาพันธ์ ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส. 66
892566 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66
902566 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
912566 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
922566 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
932566 มกราคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 pre-census สก.66
942566 มกราคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สศส.66
952566 มกราคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
962566 มกราคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส ขต. 65
972566 มกราคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
982565 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65
992565 ธันวาคม สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
1002565 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1012565 ธันวาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565 กส.65
1022565 พฤศจิกายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565 กส.65
1032565 พฤศจิกายน สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65
1042565 พฤศจิกายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สศส.65
1052565 พฤศจิกายน สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
1062565 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1072565 ตุลาคม การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
1082565 ตุลาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.65
1092565 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1102565 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
1112565 สิงหาคม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565 สธม.65
1122565 สิงหาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.65
1132565 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
1142565 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
1152565 กรกฎาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65
1162565 กรกฎาคม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. 2565 สธม.
1172565 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
1182565 มิถุนายน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. 2565 สธม.
1192565 มิถุนายน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65
1202565 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1212565 พฤษภาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65
1222565 พฤษภาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.65 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
1232565 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1242565 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ขต65
1252565 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ขต65
1262565 เมษายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๕ สธม.
1272565 เมษายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 สศส.65 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
1282565 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1292564 มีนาคม การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 สอส.64 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
1302564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส.64 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
1312564 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.64 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
1322564 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เดือนมีนาคม) สธม. นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
1332564 มีนาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 สศส.64 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
134
135 นายอดิศักดิ์ เกิดพูล
136
137
138
139
140