โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
วังทองหลาง

เขตวังทองหลาง ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวนนนุช โคตรบันเทา
นายวราเทพ  อาษากิจ
สรง.66 สยป.66 สทค.66
นางสุธิดา แป้นนางรอง
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
นายวิลาส เหล่าษมาภรณ์
สขต.66
น.ส.ภูษณิศา อมิธิดาจรูญน.ส.ศิริวลัย แพทย์คดี
สขต.66
นางสาววัชรากรณ์ นวลแก้ว
สขต.66
นายครรชิตเทพ วันทะโก
สขต.66
นายสมเกียรติ โยธะชัยนายภิรมย์ มีรี
สขต.66
นายอรรถพล ชมกรดนายพรมเทพ ภูทิพย์
สรง.66 สยป.66 สทค.66