โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
วัฒนา

เขตวัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2564

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สรง.64 สยป.64 สทค.64)
2. โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 ( สปส.64)
3. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 ( สพค.65)
4. โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) ( สธอ.65 (งานนับจด 64))
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายนพดล สำลีร่วงนางราตรี บุตตวงค์
สพค.65
นายจิรัฏฐ์ วงค์สังข์ภาพ
สพค.65
นางสาวจุฑาพร แดงกระจ่าง
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นางสาวภัทรวรัญชน์ วัฒนาวิวัฒน์
สรง.64 สยป.64 สทค.64 , สปส.64 , สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายเอกราช พันที
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ธิดากานต์  ห่านตระกูล
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายวีระชัย สุวรรณชิต
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ชุติกาญจน์ สำราญใจ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.รักชนก แก้วมณีโชติ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายมูฮัมหมัด เชวงวรรณ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ นิติศักดิ์
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายอนุชา สังข์เกษม
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ธณัชชญาภรณ์ ศรีนาชู
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ชรัยย์รัชฏ์  ซอหิรัญ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายภาสกร บุตรศรี
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ทัศนีย์วรรณ เนวะมาตย์
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.สุรีรัตน์ เกตุเลขา
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นางสาวจิรวดี วงค์กลาง
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นางสาวเบญจรัตน์ ทองหน้าศาล
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายอภิศักดิ์ สิทธิพันธ์
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.สุภาสิณีย์ วงค์สังข์ภาพ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายนันทวัตน์ ศรีรัตนมาศ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายกิติพงษ์ หอมมณฑา
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายเฉลิมพร ศรีแก้วพันธ์
สธอ.65 (งานนับจด 64)