โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
จตุจักร

เขตจตุจักร ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
น.ส.ลีนา  โคพะลังน.ส.รัตนพร  กรัดภิรมย์
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
นางสาวกรรณิการ์  ใจสมุทร
สศส.66
นางสาวสุชาดา  ประกอบบุญ
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66 , สขต.66
นายกฤษฎา  สุภสรนายกฤติน  อาทร
สขต.66
นายกิจติพงษ์  บัวขจรน.ส.จิรัชญา   จิตต์สุภาพ
สรง.66 สยป.66 สทค.66
นายจรรรงค์  ฉัตรเงินนางสาวรุ่งฤดี  แก้วกาหลง
สรง.66 สยป.66 สทค.66