โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
จตุจักร

เขตจตุจักร ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2564

1. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส.64)
2. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 ( สพค.65)
3. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สรง.64 สยป.64 สทค.64)
4. โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 ( สปส.64)
5. โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) ( สธอ.65 (งานนับจด 64))
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาววรรณวิมล บุญไว
นางสาวกรรณิการ์ ใจสมุทร
สพค.65
นางสาวศิริวลัย แพทย์คดี
สพค.65
นางสาวปัทมพร อ่วมอร่าม
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ปิยะธิดา  จำนงค์โชติ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.เบญจมาภรณ์ บุญมา
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายวราวุฒิ  กฤษแก้ว
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.สุพิชฌาย์  สิริวาณิชธนกุล
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายนันทนัช  ถ้ำเจริญ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายณัฐภณ นามมาลี
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายธาดากานต์ ห่านตระกูล
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ปิยธิดา สวามิวัสดุ์
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.พรรณิษา ภูศรี
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายประพันธ์ศักดิ์  แก้วลำหัด
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.บุญสม ทองฉาย
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.กัญยรัตน์ เพ็ชร์นิล
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.กนกพร มโนคำ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายประเสริฐ สงวนศรี
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.อรอนงค์  ประดิษฐ์พฤกษ์
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.จิตรลดา  อินเปี้ย
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.พรพิมล พุ่มมาลา
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.นัยนา  วงศ์ธนกุญชร
สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายภูริต ไหวพริบ
สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.นิภาพร ดวงตาอ่อนนายชัชวาลย์ ศิริสุข
สพค.65
นางสาววาสนา กฤษแก้ว
สพค.65
นางภูริดา พูนายาว
สรง.64 สยป.64 สทค.64 , สปส.64
นายจรรรงค์ ฉัตรเงินนางฐานิตา  ปรีชา
สรง.64 สยป.64 สทค.64
นางสาวธนัญพร แสงเงิน
สปส.64
นายนิพัทธ์ จุลพันธ์นางสาวกมลทิพย์ พูลแก้ว
สศส.64
นายกานต์ชนน์ ทองทานายเจษฎา ถาเหลา
สรง.64 สยป.64 สทค.64 , สปส.64