โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ภาษีเจริญ

เขตภาษีเจริญ ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายจรรรงค์  ฉัตรเงินน.ส.ศฤการ  วิริยม
สรง.66 สยป.66 สทค.66
นายอรรถพล  ชมกรดนายณธีพัฒน์  ชวพัฒนพูนสิน
สขต.66 , สขต.66
น.ส.ภูษณิศา  อมิธิดาจรูญนางสาววัชรากรณ์  นวลแก้ว
สรง.66 สยป.66 สทค.66