โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวพันน์ชยา วัฒนศรีกันย์น.ส.อุบล หัตหาญ
สขต.66
นางสาวอาภรณ์ ศรีอินทร์
สขต.66
นางฐานิตา  ปรีชา
สขต.66
นางสาวธนัญพร แสงเงิน
สขต.66
นางสาวโสภิต ชำนาญกิจ
สขต.66
นายจรรรงค์ ฉัตรเงินนางสาวญาธิป ชุมภู
สขต.66
นางสาวรุ่งฤดี แก้วกาหลง
สขต.66
นางสาวสุภาภรณ์ แซ่โล้ว
สขต.66
น.ส.ศฤการ วิริยม
สขต.66
นายอาคม โตนิล
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
น.ส.อัญชนา จันอุทัยนางสาวจารี ปานบุตร
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66 , สขต.66
น.ส.รานี หะยีมะ
สขต.66