โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สัมพันธวงศ์

เขตสัมพันธวงศ์ ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)