โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
มีนบุรี

เขตมีนบุรี ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
น.ส.ภูษณิศา  อมิธิดาจรูญน.ส.ศิริวลัย  แพทย์คดี
สขต.66
นางสาววัชรากรณ์  นวลแก้ว
สขต.66 , สขต.66
นายเอกราช  พันที
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66