โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
พระโขนง

เขตพระโขนง ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายนิพัทธ์  จุลพันธ์น.ส.สุนทรา  อดทน
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66 , สขต.66
นางสาวกมลทิพย์  พูลแก้ว
สศส.66
นางกรรณิกา  บังไพร
สรง.66 สยป.66 สทค.66
นางสาวเบญจวรรณ  บรรชรรัตน์น.ส.รังสิยา  โสภัณ
สขต.66
น.ส.เบญจมาศ  ยุวะยงดี
สขต.66