โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ป้อมปราบศัตรูพ่าย

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
น.ส.นิภาพร  ดวงตาอ่อนนายชัชวาลย์  ศิริสุข
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
นางภูริดา  พูนายาว
สขต.66
น.ส.กริฑารมย์  ศิริโกศินาพร
สขต.66
นายจรรรงค์  ฉัตรเงินน.ส.ศฤการ  วิริยม
สรง.66 สยป.66 สทค.66