โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
บางกะปิ

เขตบางกะปิ ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวพันน์ชยา  วัฒนศรีกันย์น.ส.อุบล  หัตหาญ
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66 , สขต.66
นางสาวอาภรณ์  ศรีอินทร์
สขต.66
นางฐานิตา   ปรีชา
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
นางสาวธนัญพร  แสงเงิน
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
นางสาวโสภิต  ชำนาญกิจ
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66 , สขต.66