โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
บางกะปิ

เขตบางกะปิ ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2564

1. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 ( สพค.65)
2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส.64)
3. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สรง. 64 สยป.64 สทค.64)
4. โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 ( สปส.64)
5. โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) ( สธอ.65 (งานนับจด 64))
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวพันน์ชยา วัฒนศรีกันย์นายพรมเทพ ภูทิพย์
สพค.65 , สศส.64
นางสาววินิธา พิมพิลา
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายศุภฤกษ์ องควิโรจน์
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.วิรัตนา สุโอดี
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ธัญณิศสา อาจหาญ
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.กัญญาภา ศรสิทธิเดช
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.รัชฎาภรณ์  สิงห์สู่
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
นางสาวโสภิต ชำนาญกิจ
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ธนพร ศิริปรีชารัตน์
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.เอมวิการ์ อินทรคช
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ศศิมาภรณ์ นาคะวงษ์
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายอีมิล  วาเลอร์
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายชวลิต  แพนไธสง
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
นางสาวฌัชนันท์ ดวงเที่ยง
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายจักรพงษ์ อิ่มอุระ
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายศิริชัย ศรีคุณากร
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.ภัทรานิษฐ์ นิสลา
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.สุนิตา อนุรักษ์
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
น.ส.สัณฐิตา ประกอบนาค
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายธีรวุฒิ ชังอิน
สธอ.65 (งานนับจด 64) , สธอ.65 (งานนับจด 64)
นายจรรรงค์ ฉัตรเงินนางมนฤดี คำเอก
สพค.65
นางวัชรี วิจิตรพุฒกุล
สรง. 64 สยป.64 สทค.64 , สปส.64 , สพค.65 , สรง. 64 สยป.64 สทค.64 , สปส.64
นางปานรดา ฉั่วตระกูล
สพค.65
นางสาวธนัญพร แสงเงิน
สรง. 64 สยป.64 สทค.64 , สปส.64