โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด หนองบัวลำภู
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564

1. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สศส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน ทรัพย์สิน โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20 กรกฎาคม 2564

2. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 ( สรง.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของกำลังแรงงานของประเทศ สำหรับทำการประมาณการจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งข้อมูลสถิติที่สำคัญได้จากการสำรวจ มีดังนี้ 1) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้รอฤดูกาล ผู้มีงานทำผู้ว่างงาน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 2) ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำแนกตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ สถานภาพสมรส อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน เป็นต้น 3) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามลักษณะการทำงานที่น่าสนใจ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ชั่วโมงทำงาน การทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น 4) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ประสบการณ์การทำงาน (เคยทำงาน/ไม่เคยทำงาน) ระยะเวลาที่ว่างงาน งานที่ทำครั้งสุดท้าย เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 กรกฎาคม 2564

3. โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( ICT 64)

​​​​วัตถุประสงค์ : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ได้จัดทำเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบ จำนวนประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ลักษณะ และพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งจำนวนครัวเรือนที่มี อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัว

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 กรกฎาคม 2564

4. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 (ทบทวนข้อมูลทะเบียน) ( สก.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 2-14 กรกฎาคม 2564

5. โครงการสำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ( ก่อสร้าง64) ( ก่อสร้าง64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 กรกฎาคม 2564

6. โครงการสำรวจสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด) ( สธอ.2565)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการ ประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ค.2564 - 31 ส.ค. 2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสัตตบุษ  ศิริประภานางสาวรุ่งนภาพร พุสิมมา
สศส.64 , สธอ.2565
นางจุฑาทิพ  จำปาลอย
สรง.64 , ICT 64 , สก.64 , สธอ.2565
นางสาวเตือนใจ แสงจันทร์
สรง.64 , ICT 64 , สก.64 , สธอ.2565
นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต
สศส.64 , สก.64 , สธอ.2565
นางสาวอรนุช ไอยรา
สศส.64 , สก.64 , สธอ.2565
นายนพดล ภูกองชัย
สรง.64 , ICT 64 , สก.64 , ก่อสร้าง64 , สธอ.2565
นางภิษิฐ ปางชาติ
สรง.64 , ICT 64 , สก.64 , สธอ.2565
นางสาวกาญจนา ชามนตรี
สรง.64 , ICT 64 , สก.64 , สธอ.2565
นางสาววันเพ็ญ แก้วอินทร์
สรง.64 , ICT 64 , สก.64 , สธอ.2565
นางกันยกร จันทะสิม
สศส.64 , สธอ.2565
นางสาวอัญชลี สมทรัพย์
สธอ.2565
นางสาวดุจฤดี สุพรมอินทร์
สรง.64 , ICT 64 , สก.64 , สธอ.2565
นายเดวิช หลักหาญ
สรง.64 , ICT 64 , สก.64 , สธอ.2565
นางสาวธิติยา​ แก้วอินทร์
สธอ.2565
นางสาวจงจิตร์ สุนนท์
สรง.64 , ICT 64 , สก.64 , สธอ.2565
นางสาวศุจินธร ทองกรณ์
สรง.64 , สก.64 , ICT 64 , สธอ.2565
นางสาววัชราภรณ์ ภูขาว
สธอ.2565
นางวะรัญญา หาญชนะ
สรง.64 , ICT 64 , ICT 64 , สก.64 , สธอ.2565


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 042-316736