โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด นนทบุรี
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564

1. สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจดปี 2564)

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564

3. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564

4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

5. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564

6. สำรวจวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของประชาชน พ.ศ. 2564

7. สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564

*** อ้างอิงตามแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-5800720